ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคําร้องขอเป็นผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคําร้องขอแก้ไขข้อมูล และรับรองตนเองว่าเป็นผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก นักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก นักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สรุปผังห้องสอบ นักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28