กรมอุตุนิยมวิทยา

สารพันปัญหา
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่
โทร. 02-399-4023 เบอร์แฟกซ์ 02-399-4023

ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบข้อเขียน
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว 
ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม  2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน  - 13 กรกฎาคม  2566  ภายในเวลาทำการธนาคาร                        ผู้สมัครนำเอกสารใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่ 3 ช่องทาง                     
1.การชำระทางเคาน์เตอร์ บจม. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายในเวลาทำการธนาคาร 
2.การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ภายในเวลา 22.00น. ของวันที่ 13 กรกฎาคม 2566
3.การชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายในเวลา 22.00น. ของวันที่ 13 กรกฎาคม 2566
โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 230 บาท  ดังนี้
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  200  บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
คำตอบ : หลังจากได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ให้ผู้สมัครเข้าไปที่ เว็บไซต์ https://tmd.thaijobjob.com/  
คลิกที่ปุ่มพิมพ์ใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป
คำตอบ : กรมอุตุนิยมวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันใน ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป เว็บไซต์  https://tmd.thaijobjob.com/  
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่
โทร. 02-399-4023 เบอร์แฟกซ์ 02-399-4023
 ในวันและเวลาราชการ